Përse qentë u lehin vetëm disa personave? Përgjigja e një veterineri do ju hab isë

Sapo dikush afrohet pranë territorit të tyre, q entë janë kurdoherë gati për të vepruar. Por nëse disa personave u Ie hin dhe tregojnë dhë mbët menjëherë, me të tjerë nuk ndodh kështu.

E panjohura është e fr kshme

Ars yeja më e shpeshtë e një të Iehure q eni Ii dhet drejtpërsëdrejti me të përjet uarit diçka të re. Nëse qe ni nuk është soc iaIizuar ashtu siç duhet, çdo eks pozim ndaj një të huaji, përfshirë aromën apo sjeIIjen e tj, përbën kër c ënim për kaf shën. Edhe nëse qe ni është miqësor, sërish ai mund ta gjejë veten në një situatë ku ndihet i pasi gurt.

Qe ntë i perce ptojnë disa tipare si më të rr ez ikshme

Njerëzit janë krejt të ndryshëm dhe përm asat e tyre apo mënyra se si ecin mund të nd ikojë në sjeIIjen e qenit në r aport me ta. Përgjithësisht, probI ematike janë: të qenurit i gjatë, zëri kumbu es dhe i theIIë, mjekra, kapeIet dhe syzet,

të ciIat e peng ojnë kaf shën të shohë fytyrën e personit si dhe aromat e theksuara; nga ajo e duhanit te shampoja, parfumi apo një ushqim i caktuar. Një kombinim i tyrë mund ta bëjë qe nin të ndihet ner voz. Përgjithësisht kjo nd odh me burrat, ku gjatësia, zëri dhe qimet në fytyrë janë shkaku kryesor.

Kujtimet e kë qija

Nëse veçoritë tuaja fi zike i kujtojnë ka fshës një nd odhi aspak të kën dshme në të shk uarën, dij eni se punën e keni pisk. E thënë ndryshe, ju mund të pë rng.jasoni disi me dikë, që dikur ka ab.u.zuar me të. Upssss, ndo dheni në vendin dhe kohën e ga buar.

Përp.iqen të mbr ojnë njerëzit e shtëpisë, edhe kur nuk është e nev ojshme

Iehja nënkupton nev ojën e q enit për të treguar pushtet dhe mbr ojtje, veçanërisht për per sonat të ciIët e str.eh ojnë dhe ushqejnë. Por reagimi në fjaIë mund të mos jetë a.g.r esiv, por veçse një rea gim en ergjik, në rast se i ftuari ka fituar sim patinë e qe nit. Po kështu, qeni mund të Iehë edhe nga xhe.I ozia, në rast se dikush tjetër po rrë.mben vëm endjen e fam iIjarëve.

Ata shohin natyrën e vërtetë të njerëzve

Qen të janë gjy.kues të shkë Iqyer të karakteri dhje madje disa studime tregojnë se ata mund të përcaktojnë nëse një njeri është i besueshëm ose jo.

Qentë janë duke monitoruar vazhdimisht ndërveprimet shoqërore dhe janë të kujd esshëm se si njerëzit e tjerë i trajtojnë pronarët e tyre. Për më tepër, mund të nu hasin me të vërtetë frikën, së bashku me stresin, ek.sitimin dhe an.kthin – përmes ho.rmoneve tona të I ëshuara në arom ën e trupit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *