Një burrë ka zgjedhur të nd ajë hi storinë e tij me lexuesit. Ai tregon se bEn dy punë që bashk ëshortes së tij të mos i mungojë asgjë në emi gr acion, ama pë rk ushtim ajo ia ka kt hyer me tr.adh ëti.

“Unë bëj dy punë që gru as time këtu në em igrim të mos i mun gonte asgjë. Ajo nuk di gjuhën dhe nuk është f u tur ende në punë. Nuk kemi fë mi jë dhe tani edhe po nda hemi. Ta nis nga fillimi. Unë jam një 35-vje çar nga Puka dhe prej një j e te j e toj në Itali.

Këtu mora dhe nu sen dhe ajo po int egrohej pak nga pak. Por më bëri ha tanë. Më tr ad hëton me një sh qiptar, që e ka njo hur sapo ka ardhur këtu.

Ai tipi shet rrugëve, e kjo aty e ka njohur duke blerë nga ato bizhuteritë idiote të këtyre këtu.

Pak rë nd ësi ka kjo. Rë ndë si ka që i k a pa të dy në sh tëpinë time. Që e mb aja me dje r sën e ba llit. Nusja më dinte turni i tretë. Por unë atë natë dola nga puna sepse një koleg më kishte bor xh disa orë zëvendësimi dhe thashë po i bëj surprizë kësaj. Kur po ngjisja shk al lët e pallatit mu pr enë gjunjët sinqerisht.

Kisha par andjenjë. I bie derës, h iq. E hap me çelës, qetësi e madhe.

Kur f ut em në kuzhinë i gjej të dy ulur në divan në er rësirë. Nuk po bënin gjë. Por po rrinin në err ësirë të sht a ngur. Normal më kanë ndj erë mua, e s’ka pa sur tipi si të hi d hej nga kati 4. Më thanë që janë miq që në Shqipëri. Më gë nj yen, e sipas gr u as ai kishte ardhur t’i qa nte h a llin se ishte nd a rë nga e fejuara. Po silleshin si të huaj. Donin edhe të më bënin për buda lla.

I nxo r ra të dy ja sh të e tani po div orc ohem. E kam shumë shumë të vë sh tirë, por kështu pa s ka qenë kjo je të. Ndaj ku jdes kur j epni gjithçka për di kë, sepse ai per son duhet ta meritojë njëherë. Faleminderit”, shkruan ai.

By Admini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *